הכרויות חינם, אהבה, זה כל הסיפור

תאריך עברי
שלום אורח

כניסה

הודעות
הרשם עכשיו חינם
יש לי מישהו להכיר לך, לחץ כאן
סקרי היכרויות
מצאתם פעם אהבה ברשת?
כן, מספר פעמים
רק סטוצים
אף פעם לא
אנו מודים לך (להלן - "המשתמש") על בחירתך להיכנס לאתר "LoveStory.co.il" ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו (להלן ביחד - "LoveStory.co.il")
בכפוף לתנאי שימוש אלה, באתר תוכל לגלוש בכל דפי האתר, לפרסם את שמך בכרטיס חבר, וכן להירשם ותשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים(להלן ביחד - "השירותים").
במסגרת תנאי שימוש אלו, "משתמש" - לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.
השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה.
צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
על אף האמור, צוות האתר יפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.
תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין האתר לבין כל אדם המשתמש באתר, במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים באתר ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר.
צוות האתר יוכל לשנות מפעם לפעם את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.
שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב.
מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי צוות האתר ו/או מי מטעמו בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
במסגרת השירותים, באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי צוות האתר אינו אחראי לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.
המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שצוות האתר יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים,
רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיה צוות האתר רשאי:
א. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.
ב. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי צוות האתר בקשר עם המשתמש לצרכי צוות האתר.
המשתמש נותן בזאת לצוות האתר את הסכמתו לעשות שימוש בפרטי המשתמש לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלו. ביטול ההסכמה יעשה בהודעה בכתב לאתר, ויחול על פרסומים חדשים, אשר משלוחם טרם הושלם.
אסור למשתמשים להעלות למערכת תכנים שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי-חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או פוגעים בפעילות המערכת. בין היתר, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להעלות למערכת תכנים מהמפורטים להלן:
כל תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי טורדני, מעליב,משמיץ, עוין או פוגע העלול לפגוע ברגשות ובאמונות הציבור- הן לגבי יחידים והן לגבי הציבור בכללותו ו/או כל קבוצה מסויימת בציבור.
כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו
כל תוכן העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי, לרבות כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד,תומך, מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל .
מודעות חינם, המוצעות על ידי שירותים כדוגמת Banner ואחרים - אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המערכת בכתב ומראש.
כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשם הטוב של האתר ו/או צד שלישי.
כל תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 או משתמש או לקוח של אתר האתר בפרט ו/או לקוחות צד שלישי.
בנסיבות בהן משתמש עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי הסעיף לעיל או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, למשתמשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית או באופן המעורר חשד סביר, כי המשתמש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה,
יהיה צוות האתר רשאי לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש לרבות הסרת כרטיס או תוכן שמילא, ללא צורך בהודעה מוקדמת.
אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה.
צוות האתר רשאי לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בשירותים ועיצוב האתר לרבות, שמות וסימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, סודות מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים
ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע") - הינם של צוות האתר ו/או של ספקים של צוות האתר בלבד, לפי הענין, אלא אם צוין אחרת במפורש. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר,
למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת צוות האתר.
בנוסף, משתמשים המעלים תכנים למערכת מצהירים בזאת, כי למיטב ידיעתם אין העלאת התכנים משום עבירה לרבות על פי חוק זכות יוצרים, 1911, פקודת זכות יוצרים, חוק עך חוק כלשהו ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין, כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, תשכ"ז 1967,
או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם כפי שתשונה מעת לעת. כן מצהירים המשתמשים כי אין בהעלאת התכנים למערכת משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים,וכי אין בהם דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו בכל אחת מן הדרכים המנויות לעיל ו/או המוציא
שם רע על גורם כלשהו ו/או פוגע בפרטיותו של גורם כלשהו, לרבות על-פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות התשכ"א 1981.
השימוש באתר/או בחלקם של השירותים בו איננו כרוך בתשלום כלשהו לצוות האתר, אלא אם צוין אחרת במפורש על גבי האתר ונתקבלה הסכמתך לביצוע תשלומים כאמור, בנפרד.
מובהר בזה, כי צוות האתר לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, וצוות האתר אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל
מעשה או מחדל כאמור. צוות האתר אינו אחראי לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינ"ל בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.
צוות האתר אינו אחראי לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים.
מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), וצוות האתר אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
השירותים מכילים קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים. צוות האתר אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישוריות באתר על ידי צוות האתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של צוות האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, צוות האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים
או מביע דעה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.
מובהר בזאת, כי לצוות האתר מגיע מידע ממקורות רבים העושים בו שימוש וכן לצוות האתר אין שליטה על מקורות אלו. לכן המידע כולו הנכלל בתכנים מוצג כלשונו ללא אחריות כלשהי מצידו של צוות האתר. צוות האתר אינו אחראי לאמיתותם, דיוקם,תקפותם, או שלמותם של התכנים
ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא של המשתמשים. צוות האתר לא יהיה אחראי בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים אשר הועלו על-גבי המערכת ו/או למידע העולה מקישוריות המפנות משתמשים לאתרים אחרים. המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או מטעה ו/או
פוגע לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר לעיל.
כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
בכל מקרה, צוות האתר/או כל נציג מטעמו לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל צד שהוא לגבי נזקים ישירים או עקיפים (לרבות נזקים כספיים,אובדן רווחים,מוניטין וכו) כתוצאה משימוש במערכת או בתכנים המופיעים בה.
מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד צוות האתר בקשר עם כל תכנים שיועלו על-ידם למערכת.
השירותים באתר מוצעים לך כמות שהם צוות האתר אינו מחויב בדרך כלשהי להתאים את השירותים לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי הצוות בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים של אחרים,
יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד צוות האתר ו/או כנגד מי מטעמו. השימוש בשירותים ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים
ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
יתכן והמידע, השירותים והמוצרים הזמינים באתרו/או באתרים של אחרים באמצעות הפניה דרך האתר יכילו טעויות ו/או פגמים ו/או כשלים ויהיו כפופים, מעת לעת, להפרעות שונות
למרות שצוות האתר עושה כמיטב יכולתו לתחזק את השירותים, אין ולא תהיה לו אחריות כלשהי לכל טעות, פגם, הפסד רווח או כל נזק אחר שייגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה משימוש בשירותים ו/או כתוצאה מאי יכולת לעשות בהם שימוש.
בכל מקרה צוות האתר אינו אחראי בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מקרי ו/או תוצאתי ו/או נזק כלשהו, הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה.
כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו, צוות האתר לא יישא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים.
הינך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי צוות האתר בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.
היה וצוות האתר ו/או מי מטעמה וניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על צוות האתר ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים
ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי שימוש אלה, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על צוות האתר ו/או מי מטעמו בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
צוות האתר אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל צוות האתר מי מספקיו ו/או מי מטעמו.
בשום נסיבות לא תחול על צוות האתר אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים,
הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים,
בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לצוות האתר או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
צוות האתר מביא לידיעתך כי אתרי תוכן וספקי תוכן נוהגים לקבוע תניות פטור מאחריות ותניות הגבלת אחריות החלות על כל מי שמשתמש בשירותים ו/או בתכנים ו/או במידע המסופק על ידם, ולפיכך, אחריותם, אחריות מנהליהם, עובדיהם ו/או מי מטעמם,
עשויה להיות מוגבלת אף היא בהתאם לתנאי הפטור הקבועים באתריהם ו/או בהסכמיהם, ועצם הסכמתך לקבל את תכניהם עשויה להתפרש כהסכמה לתנאי הפטור והגבלת האחריות שלהם.
בסעיף זה, "צוות האתר" - לרבות מנהליו, עובדיו, בעלי מניותיו, וכל מי מטעמה.
צוות האתר אינו אחראי לתוכן המודעות והמידע המסחרי המפורסם באתר ו/או המפורסמים באתרים של אחרים. פרסום המודעות אינו מהווה הצעה ו/או המלצה ו/או עידוד מטעם צוות האתר לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר ו/או באתרים אחרים יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. בהיעדר הוראה אחרת לעניין זה, צוות האתר אינו צד לכל עסקה כזו, ולא ישא באחריות לשירותים ולטובין שיוצעו או שירכשו באמצעות השירות
- וזאת גם אם יבחר המשתמש לשלם את התמורה באמצעות חיוב חשבונו באתר (אם יש לו כזה) או באמצעות צדדים שלישיים הקשורים באתר (ככל שהדבר אפשרי).
האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים, אלא אם צוין אחרת במפורש.
המשתמש באתר אינו מורשה להכניס שינויים בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר ו/או באתר (להלן - "הפריטים") להכניס שינויים בפריטים, להוסיף פריטים זרים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם,
למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפריטים האמורים, בנוסף, חל איסור חמור על המשתמש לעשות שימוש כלשהו, בדרך ישירה או עקיפה, במידע הקיים במאגרי הנתונים של האתר.
המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי צוות האתר כדלקמן:
כי ישתמש בשירותים בהתאם לתנאי שימוש אלה, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו, מעת לעת, ע"י צוות האתר, ספקי שירותים וספקי המידע, וכי לא יעשה שימוש בשירותים של צוות האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין,
והוא מתחייב לשפות את צוות האתר מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע:
א. חדירה לחומר ו/או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995 -.
משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים או ההודעות או בניגוד לקוד התנהגות המקובל ברשת האינטרנט.
כי ישפה את צוות האתר מיד עם קבלת דרישה לעדות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותים ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו)
לו על ידי צוות האתר לצורך קבלת השירותים.
כי הוא יודע שהשירותים, ניתנים לו ע"י צוות האתר, בין היתר, מכוח חוזים של צוות האתר עם ספקי מידע ו/או ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור, כל עוד אין בהם סתירה לתנאי שימוש אלה.
כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה על המשתמש בלבד.
כי ידוע למשתמש כי במידה ויורחק ע"י צוות האתר, לא יהיה רשאי לחזור ולרכוש או לפרסם בשירותי האתר גם תחת שם משתמש אחר.
מוסכם בזה, כי צוות האתר רשאי להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת, לאחר או לאחרים, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הזכות לגבות כספים מהמשתמש (אם וככל שתהיה לו זכות כאמור).
מגישי המודעות מצהירים כי הם בני 18 לפחות, כי אינם מגישים את המודעה מטעמים מסחריים כלשהם זולת למטרת הכרות , כי המידע הנזכר במודעה הוא נכון, וכי אין בכוונתם לבצע כל מעשה הונאה, או מצג-שווא כלשהו מתוך מטרה להטעות את ציבור המשתמשים ו/או מכל כוונה אחרת.
מוסכם בזה כי לבתי המשפט בת"א-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.
צוות האתר שומר לעצמו את הזכות (אך לא החובה) להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, לרבות אך מבלי לגרוע,
במקרה שיובא לידיעתו כי האתרים ו/או התכנים ו/או השימוש בהם נוגד את הוראות הדין ו/או גורם נזק כלשהו לצוות האתר ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או מהווה הפרת זכויות כלשהן של כל אחד מאלה.
כל התכנים המתפרסמים באתר ו/או באיזה מהאתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה עלולים להימחק כעבור זמן. צוות האתר אינו מתחייב שתכנים הנמצאים במועד מסוים באתר ו/או ברשת יוסיפו להתפרסם ברשת גם בהמשך.
הנהלת האתר רשאית לשלוח הודעות לדואר האלקטרוני אשר מופיע בכרטיס החבר לגבי מציאת התאמות, ימי הולדת, הודעות מחברים, פרסומות ועוד. באם אינך מעוניין לקבל הודעות אלו אתה רשאי להיתנתק מהשירות בכל עת על ידי סימון הכרטיס כלא פעיל.
הנך מאשר בזאת שאנו יכולים לפרסם את האתר שלנו דרך הצגת תוכן ותמונות שמופיעות בכרטיס החבר שלכם על ידי אתרים שונים, ובדואר אלקטרוני.
הנך מאשר בזאת שידוע לך שאנו נשלח לכם אימייל של התאמות מעת לעת ובהתאם על פי הדרישה אימיילים מהאתר.
ידוע לך והנך מסכים שהנהלת האתר רשאית ועושה מידי שבוע אימייל פרסומים ישירות לתיבת הדואר האלקטרוני שלך או למערכת המסרים שלך באתר.
ידוע לך והנך מודע ומסכים שהאתר ישתף מידע עם אתרי הכרויות נוספים לצורך הצגת פרטים גלויים מכרטיסך באתרים אחרים.

משחקים לטלפון נייד בחינם | פגוש אותי - רשת חברתית להכרויות | קורות חיים | looky - מנוע חיפוש להכרויות | מונה כניסות חינם לבעלי אתרים | תאריך עברי חינם לבעלי אתרים | פורום הכרויות | קישורים נוספים ...

מעוניינים בשיתוף פעולה? צרו קשר

הוסף למועדפים | חדש: סרגל הכלים של לאב סטורי הכרויות | הצטרפו אלינו לפייסבוק! | תגובות | איך לכתוב מודעת הכרויות | בחירת תמונה לכרטיס הכרויות | הכרויות חינם | אודות LoveStory | מי אנחנו | תנאי שימוש | איך זה עובד | מחשבון אהבה | ספר לחבר | co.il dating אתרי הכרויות | הכרויות לגרושים וגרושות | הכרויות דתיים |

היכרויות חינם, אתר הכרויות זה נועד עבור הפנויים והפנויות שביניכם וביניכן המחפשים להכיר ורוצים להרחיב את האפשרויות אל מעבר למעגל הידידים הקיים. השימוש באתר הכרויות זה הוא לגמרי חינם, כאן לא תשלמו דמי מנוי. באתר זה תמצאו המון אפשרויות והזדמנויות שלא תמצאו בשום מקום אחר...

כל הזכויות שמורות © 2005-2009 הכרויות LoveStory.co.il